Adatkezeléshez hozzájáruló nyilatkozat

Ez a dokumentum az Online Capital Investments Kft. mint adatkezelő által által üzemeltetett https://careers.onlinecapital.hu/tarts-velunk/ domain néven elérhető weboldalon keresztül az ott meghirdetett álláshirdetésekre történő jelentkezésekkel kapcsolatosan kezelt személyes adatokra vonatkozó adatkezelési hozzájárulást tartalmazza, az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelet („GDPR”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Info tv.”) rendelkezéseinek megfelelően. 

Az álláshirdetésre jelentkezés során szükséges, hogy Ön személyes adatokat adjon meg az Adatkezelő részére. A jelen hozzájárulás meghatározza, hogy az Ön által megadott személyes adatokat milyen célból, mennyi ideig és hogyan kezeljük, valamint az adatkezeléssel kapcsolatban Önnek milyen jogérvényesítési és jogorvoslati lehetőségei vannak. Kérjük, hogy a jelen hozzájárulást szíveskedjen elolvasni, mivel az álláshirdetésre történő jelentkezés feltétele, hogy a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jelen hozzájárulást Ön elfogadja. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön a weboldalon az “Adatkezeléshez hozzájáruló nyilatkozat” melletti checkbox kipipálásával adja meg az Adatkezelő részére.

Adatkezelés: álláshirdetésre jelentkezés.

Adatkezelő neve, elérhetősége: Online Capital Investments Kft. (székhelye: 1033 Budapest, Kéve u. 14..; cégjegyzékszám: 01-09-952492, képviseletében eljár: Sebestyén Márton ügyvezető, telefonszám: +36 20 255 73 71, email cím: info@onlinecapital.hu).

Kezelt személyes adatok köre: bármely olyan adat vagy információ, amely alapján Ön akár közvetett, akár közvetlen módon azonosítható. Az álláshirdetésre történő jelentkezés során különösen ilyen a teljes név, telefonszám, e-mail cím, önéletrajz és minden abban foglalt adat (mint például iskolai végzettség, korábbi munkahelyek, fénykép, stb.), a motivációs levél és minden abban foglalt adat, továbbá bármilyen egyéb adat, amit Ön az álláshirdetésre történő jelentkezés során az Adatkezelő részére megad.

Adatkezelés jogalapja: az álláshirdetésre történő jelentkezés során az adatkezelés jogalapja  a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján az Ön önkéntes hozzájárulása.

Adatkezelés célja: Az álláshirdetésre történő jelentkezések nyilvántartása, kapcsolattartás, a kiválasztási folyamat során az álláskeresők tapasztalatának, preferenciáinak, igényeinek és a munkakörre való alkalmasságának megítélése, Adatkezelő általi felmérése, végső soron pedig az álláskereső és az Adatkezelő közötti munkaszerződés létesítése.

Adatkezelés időtartama: Az álláshirdetésre történő jelentkezés során megadott személyes adatait Adatkezelő az álláshirdetésre történő jelentkezés napjától számított 6 (hat) hónapos időtartamig kezeli, kivéve, ha Ön ezt megelőzően adatai törlését kéri (kivételt képeznek ez alól azon személyes adatok, melyeknek megőrzését esetlegesen jogszabály írja elő).

Adatkezelő a megadott személyes adatokat a fentebb meghatározott céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – az Ön előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges. A személyes adatok címzettjei az Adatkezelőnek az álláshirdetésre történő jelentkezéssel kapcsolatban illetékes munkavállalói.

Tájékoztatás az Ön jogairól: Önnek, mint az Adatkezelőnél személyes adatok kezelésében érintett személynek joga van 

  • Kérelmezni az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, 
  • Az Ön személyes adatainak kiegészítését, helyesbítését, törlését vagy zárolását, 
  • Jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén Önnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá 
  • Tiltakozhat az Ön személyes adatainak kezelése ellen (amennyiben erre jogszabály lehetőséget biztosít), illetve 
  • Önnek joga van az adatkezelési hozzájárulását bármely időpontban ingyenesen visszavonni. A visszavonás nem érinti – a hozzájárulás visszavonása előtt – végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. A visszavonást Ön postai vagy elektronikus úton is kezdeményezheti az info@onlinecapital.hu e-mail címen. 
  • Önnek joga van a felügyeleti hatósághoz panaszt benyújtani (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, http://naih.hu, telefonszám: +36 (1) 391-1400, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu). Amennyiben Ön külföldi állampolgár, úgy a szokásos tartózkodási helye illetve munkahelye szerinti felügyeleti hatóságnál is panaszt tehet.
  • Jogai megsértése esetén Ön bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az Ön választása szerint – az Ön lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. 
  • Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg az Adatkezelőt. 

További információ az adatkezelési tájékoztatónkban olvasható, amely a honlapunkon https://onlinecapital.hu/ található. 

A weboldalon az “Adatkezeléshez hozzájáruló nyilatkozat” melletti checkbox kipipálásával kijelentem, hogy a jelen Adatkezeléshez hozzájáruló nyilatkozatomban megjelölt célú és időtartamú adatkezeléséhez önkéntesen, minden külső befolyás nélkül járulok hozzá.